Disclaimer

Informatie

Bij het maken van de website www.erfelijkemaagkanker.nl is gebruikgemaakt van literatuur, richtlijnen, praktijkervaringen, en de informatie die uit het behoeftenonderzoek (interviews) naar voren is gekomen. De website bevat informatie voor (mogelijke) CDH1– en CTNNA1-mutatiedragers, hun familieleden en omgeving, zorgprofessionals, en onderzoekers.

Door een kernteam, met medewerking van bijna veertig experts uit de zorg en het onderzoek, is de website erfelijkemaagkanker.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie samengesteld. Onder andere mutatiedragers, zorgprofessionals en onderzoekers hebben het ontwerp en de inhoud van de website getest en geëvalueerd. Desondanks kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat de gegevens en informatie vrij zijn van fouten en omissies.

De gegevens op deze website worden beschikbaar gesteld met als doel om de bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren over het erfelijke maagkanker traject. Ook is er aandacht voor ondersteuning bij het maken van keuzes, en voor voorbereiding op de mogelijke gevolgen van deze keuzes. Aan de informatie kan geen diagnostische, geen therapeutische en geen wetenschappelijke waarde worden gehecht. De informatie op deze website is dan ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (huis-)artsen, verpleegkundigen of andere zorgprofessionals. Aan bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te bespreken met een arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele hulp nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van online informatie.

 
Gerelateerde websites

De website erfelijkemaagkanker.nl bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door kernteam erfelijkemaagkanker.nl. Deze links zijn opgenomen om de gebruiker meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien kernteam erfelijkemaagkanker.nl geen zeggenschap over deze internetsites heeft, is kernteam erfelijkemaagkanker.nl niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 
Aansprakelijkheid

Kernteam erfelijkemaagkanker.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie (inclusief beeldmateriaal) op deze website. Het gebruik van de website is op eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor alle gevolgen/schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie (inclusief beeldmateriaal) die via erfelijkemaagkanker.nl wordt aangeboden.

Bovenstaande geldt ook voor de andere betrokken partijen: alle zorgprofessionals, onderzoekers, en mutatiedragers, de Maag Lever Darm Stichting, patiëntenvereniging Stichting CDH1, Joris Koster Artwork, en het bureau Mediaschip.

Kernteam erfelijkemaagkanker.nl kan, zonder kennisgeving, elk moment deze pagina en alle andere informatie op deze website, wijzigen.

 

Laatst bijgewerkt: Februari 2022